การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน ตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรกไม่รวมถึงตัวโปรแกรม (Software) ทุกชนิด จะไม่มีการรับประกัน

ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดจากการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ ซึ่งไม่คลอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก สาเหตุดังนี้

อุปกรณ์เกิดการแตกหัก เกิดรอยไหม้

ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่องโปรแกรมเฉพาะ (Software) รวมถึงไวรัสต่างๆ

ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของลูกค้า

การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อตกลง

ขอบเขตการรับประกันสินค้า

การบริการสำหรับสินค้า “ในระยะเวลาประกัน”

การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ – ส่ง และตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทเอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกิดจาก สาเหตุดังนี้

การบริการสำหรับสินค้า “นอกประกัน”

บริษัทจะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารหรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา) กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่เซ็นรับสินค้า

  1. สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
  2. เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ เอกสาร Invoice หรือการรับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
  3. สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
  4. สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
  5. กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้  จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)

หมายเหตุ:: 

  1. บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน
  2. การคืน/เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อุปกรณ์ต้องครบไม่ชำรุด หรือเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ครบคิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง
  3. กรณีสินค้าเสียซื้อไปเกิน 7 วัน แต่อยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะรับมาดำเนินการส่งซ่อมต่อไป

การคืนเงินสินค้า

           “บริษัทของสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าสินค้าทุกชนิดไม่ว่ากรณีใดๆ”

หมายเหตุ::

  1. การบริการลูกค้าต้องนำเข้ามาที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ เท่านั้น
  2. หากลูกค้าไม่สามารถนำเข้ามาเองได้ (กรณีต่างจังหวัด) สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือสามารถนำเข้าศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆ ใกล้บ้าน