Cabling & Data Center

…บริการ ออกแบบและติดตั้ง data center (IDC) หรือ renovate…

รับติดตั้งระบบทําความเย็น ของห้องเซิร์ฟเวอร์รวมทั้งตรวจเช็คบํารุงรักษา สําหรับโรงงานหรือ สํานักงาน บริการออกแบบ รวมไปถึงการให้คําปรึกษา จัดสเปคอุปกรณ์ server ที่เหมาะสมกับลูกค้า มีทีม engineer มากด้วยประสบการณ์พร้อม ในการวางระบบ ต่างๆใน ห้อง data center (IDC) หรือ renovate

เลือก Solution ที่คุณสนใจ

ระบบพื้นยก หรือระบบสายจากฝ้า

คือ เทคนิคการเดินตสายต่างๆ ซึ่งจะแบ่งรางระหว่างไฟฟ้าและข้อมูล เพื่อไม่ให้สัญญาณ รบกวนซึ่งกันและกัน

Raised Floor System

           หรือพื้นยก มาตรฐานจะเป็นแผ่น Cement Infill ใน PVC อย่างหนาพื้นเป็นแผ่นเหล็กพร้อมปิดทับด้วย High Pressure Laminate (HPL) เพื่อป้องกันการนําไฟฟ้าสถิต งาน Raised Floor เหมาะงานที่เป็นพื้นที่โล่งๆและบริเวณ กว้างทําเป็นพื้นยกสูงเพื่อการเดินสายลอดใต้พื้นยก Raised Floor มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบตามความต้องการของของการรับน้ําหนัก หากน้ําหนักที่ต้องการแบกรับไม่มาก ก็สมควรเป็นรุ่น 800 แต่โดยมาตรฐานมักจะใช้รุ่น 1000 ขึ้นไป สําหรับ Raised Floor สําหรับสํานักงานมักจะเป็นแผ่นแบบ Bare ที่ไม่มี High Pressure Laminate ปิดทับ เพื่อจะวางพรมบนแผ่นท่าเป็น Office สวยงาม สําหรับประโยชน์อีกอย่างของ Raised Floor คือเพื่อการเดินสาย Network เช่น สายแลน สายโทรศัพท์ สายไฟขนาดมาตรฐาน ทําให้มีการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบพื้นยกได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น

 • กระจายนํ้าหนักไปยังพื้นต่างๆอย่างทั่วถึงจัดวางเป็นตารางรอบๆห้อง Data Center และพื้นยกจะถูกจัดวางให้ทํางานได้โดยปลอดภัย
 • สามารถกระจายความเย็นไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการได้ผ่านแผ่นตะแกรงลม (Perforated Panel)
 • สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของห้อง Data Center
 • การบําารุงรักษาง่าย สามารถก้าหนดช่องระบายลมได้อย่างง่ายดาย
 •  

ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center)

ด้านหน้าจะต้องเป็นกระจกทึบหรือมัว ขอบประตูมีช่องระบายอากาศเล็กๆ ประตูหลังทั้งบานจะมีรูระบายอากาศ

Server-1

ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center)

          เปรียบเสมือนบ้านที่ทําหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทํางาน ของ IT หรือ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทว่าเราจะจัดการบริหารและดูแล ศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ได้พบกับคําว่า “ประสิทธิภาพสูงสุด” นั่นคือคําถามสําคัญสําหรับผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ด้าน IT

          การออกแบบ ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ ศูนย์เทคโนโลยี ในปัจจุบันจะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้ง การออกแบบระบบโดยรวม อุปกรณ์ที่เลือกใช้ การติดตั้งที่ถูกต้องและการ บํารุงรักษาที่ถูกวิธี ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการออกแบบ หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจําเป็นต้องศึกษา ติดตามระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือลูกค้าได้ อย่างดี โดยมีองค์ประกอบสําคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้

 • การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 •  

ระบบระบายความร้อนหรือระบบแอร์

ระบบระบายความร้อน หรือระบบแอร์ ซึ่งมีการควบคุมความชื้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสถิต

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หรือ แอร์ควบคุมความชื้น

  1. เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานด้วยพัดลมที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามสภาวะโหลดความร้อนจริง Electrical Commuted Fan Technology (EC fan)
  2. เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานด้วยการทําความร้อนกลับด้วยแก๊สร้อนของสารทําความเย็นแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า สําหรับระบบที่ใช้สารทําความเย็น (Hot Gas Reheat)
  3. การประหยัดพลังงานด้วยการควบคุมปริมาณสารทําความเย็นอย่างแม่นยําาด้วย Electronic Expansion Valve (EEV)
  4. การประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี CW Standby Management สําหรับระบบที่ใช้น้ําเย็น (Chilled Water)

ระบบกักเก็บลมเย็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cold Aisle Containment)

  1. สามารถปรับขนาดได้ – สามารถปรับแต่งขนาดให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานของตู้แร็คตามความต้องการความจุที่เพิ่มขึ้น
  2. สามารถกําหนดค่าได้ – มีการแยกระบบระบายอากาศร้อนและระบบทําความเย็นออกจากกันต่างหาก ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของศูนย์ข้อมูล (data center) ได้เป็นอย่างมาก
  3. มีประสิทธิภาพ – Cold Aisle Containment ช่วยให้ลมร้อนไหลย้อนกลับไปยังเครื่อง CRAC ได้โดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยการปฏิบัติการที่ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ (AT) ในระดับที่สูงกว่า
  4. สร้างความเชื่อถือได้ – ระบบ Cold Aisle Containment ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนที่มีอยู่ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล (data center) โดยใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนค่าดําเนินงาน
  5. การติดตั้งมีความยืดหยุ่น – ไม่ต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งตู้ที่มีอยู่และนอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งเข้ากับตู้ของผู้ผลิตรายอื่นได้

บริการเดินสาย FIBER (ไฟเบอร์ออฟติก) …เน้นความสวยงาม คงทน คุณภาพ และราคาดี …

เดินสาย FIBER ( ไฟเบอร์ออฟติก ) มาพร้อมกับบริการหลังการขายเป็นเยี่ยม เรารับประกันงานหลังติดตั้งให้ถึง 1 ปี บริการโดยช่างผู้ชานาญการด้านสาย Fiber Optic มามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติของ FIBER OPTIC

 • ไฟเบอร์ออฟติก ภายในท่าจากแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าเส้นผมของคนเรา
 • รับส่งสัญญาณได้ระยะไกลมากเป็นกิโลเมตรต้องใช้ผู้ชานาญ และเครื่องมือเฉพาะในการเข้าหัวสัญญาณ
 • ราคาแพงหลายเท่า เมื่อเทียบกับสายแลนประเภท CAT5
 •  

FIBER OPTIC แบ่งออกได้ 2 ประเภท

 • Singlemode Optical Fibers, SM
  – เส้นใยแก้วน่าแสงชนิดโหมดเดี่ยว
 • Multimode Optical Fibers, MM
  – เส้นใยแก้วนําแสงชนิดหลายโหมด
 •  

การนําไปใช้งานของ FIBER OPTIC

 • ตึกสูงๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำเป็น Backbone
  (สายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลัก)
 • ระบบการรับส่งสัญญาณภาพ วีดีโอ ตามพื้นที่ต่างๆ
 • การเชื่อมต่อสัญญาณระยะไกล และอื่นๆ อีกมากมาย
 •  

สินค้าที่เราให้บริการ

WALL RACK

GLASS RACK

ROOM COOLING

INROW COOLING

POWER CORD KIT

เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้า
ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่
แบบครบวงจรและคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับองค์กรของคุณ
สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 099-495-8880 / ID Line : greatocean

แบรนด์ชั้นนำที่เราร่วมเป็น Partner

ภาพการปฏิบัติงาน