horticulture

ระบบนิเวศ Aranet ของเราไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เท่านั้น เป็นวิธีสื่อสารกับเรือนกระจกของคุณและหยุดเกมแห่งการคาดเดา

Internet Of Things Go To Aranet

เพิ่มผลผลิตด้วยการทำ

greenhouse smart

Getlini EKO เป็นหนึ่งในโรงเรือนที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่ใช้ไฟ LED ในการปลูกแตงกวา เมื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ Aranet ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นถึง 20%

กรณีศึกษา

สินค้าที่เราให้บริการ

More Sensor

More Sensor

More Sensor

More Solution

Indoor Air Quality

จำหน่ายสินค้า เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร ลดความเข้มข้นของมลพิษและสภาวะความร้อนที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

LiveStock

จำหน่ายสินค้า เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร ลดความเข้มข้นของมลพิษและสภาวะความร้อนที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม